پرسنل زحمت کش بخش اورژانس بیمارستان امینی لنگرود
پرسنل زحمت کش بخش اورژانس بیمارستان امینی لنگرود
یکی از خوانندگان تیترما از شهرستان لنگرود با ارسال این تصویر از کارکنان بیمارستان امینی لنگرود قدردانی کرد.

پرسنل بیمارستان امینی لنگرود

ارسالی از خوانندگان