تصویر روز: بلیت اعانه‌ی ملی
تصویر روز: بلیت اعانه‌ی ملی
تصویری از بلیت‌های اعانه‌ی ملی در سال 1349