مردم به مسئولان می گویند که از کارهای‌تان خسته شده ایم، اعتمادمان را به شما از دست داده ایم و امیدی به شما نداریم. شما که وقتی بر مسند قدرت نشستید، کار خودتان را می کنید و توجهی به علائق، دغدغه ها، نیازها، مطالبات و سبک زندگی ما ندارید چرا انتخابات به انتخابات سراغ ما می‌آیید و زحمت ما می‌دارید؟ این شما و این کرسی های قدرت. خوش‌تان باشد!

به گزارش تیترما، شفقنا نوشت: به عقیده صاحب امتیاز «عصر ایران» در فضای سوء عملکرد مجموعه مسئولان که آثار آن بر روح، روان، زندگی و معیشت مردم مشهود و ملموس است، رسانه ها نمی توانند «کلمه درمانی» یا «تصویر درمانی» کنند. او می گوید: اگر امروز فضای انتخابات سرد و بی رمق است، مسئول مستقیم آن، مسئولانی هستند که عملکردشان ناصواب بوده است و کاری هم از دست رسانه برای دادن تنفس مصنوعی بر نمی آید و خود کرده را تدبیر نیست.

جعفر محمدی صاحب امتیاز و سردبیر عصر ایران با اشاره به پایین آمدن شور و اشتیاق سیاسی مردم برای شرکت در انتخابات پیش رو به شفقنا می گوید: این که اشتیاق مردم برای شرکت در انتخابات اندک است، دلیل و پیام آشکاری دارد؛ دلیل آن، سرخوردگی مردم از عملکرد نهادهای مختلف نظام مانند دولت، مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان و … است.

او می گوید: پیام این بی رغبتی نیز مشخص است به عبارتی مردم به مسئولان می گویند که از کارهایتان خسته شده ایم، اعتمادمان را به شما از دست داده ایم و امیدی به شما نداریم. شما که وقتی بر مسند قدرت نشستید، کار خودتان را می کنید و توجهی به علائق، دغدغه ها، نیازها، مطالبات و سبک زندگی ما ندارید چرا انتخابات به انتخابات سراغ ما می آیید و زحمت ما می دارید؟ این شما و این کرسی های قدرت. خوش تان باشد!

با این حال در چنین شرایطی وظیفه رسانه چیست و باید چه عملکردی داشته باشد؟ محمدی پاسخ می دهد: واقعیت این است که در فضای سوء عملکرد مجموعه مسئولان که آثار آن بر روح، روان، زندگی و معیشت مردم مشهود و ملموس است، رسانه ها نمی توانند «کلمه درمانی» یا «تصویر درمانی» کنند. رسانه باید بازتاب واقعیت های جامعه باشد که اگر چنین باشد؛ باید همین فضای دردناکی که مردم دچارش هستند را بازگو کند، در این صورت مشارکتی افزوده نمی شود. اگر هم کتمان واقع و وارونه نمایی کند، در آن صورت اساساً رسانه نیست.

صاحب امتیاز و سردبیر عصر ایران می گوید: اغلب مسئولان همان گونه که موقع انتخابات یاد مردم می افتند، در همین مناسبت ها نیز یاد رسانه ها می افتند و انتظار دارند تمام کم کاری ها و سوء عملکردهایشان در سالیان سال را رسانه ها رفع و رجوع کنند که هم نشان از این دارد، رسانه را نمی شناسند و آن را با بوق تبلیغاتی و بولتن داخلی شان یکی می دانند و هم حاکی از عدم شناخت آنها از مردم، هوش و زکاوت عمومی جامعه است.

محمدی معتقد است که اگر امروز فضای انتخابات سرد و بی رمق است، مسئول مستقیم آن، مسئولانی هستند که عملکردشان ناصواب بوده است و کاری هم از دست رسانه برای دادن تنفس مصنوعی بر نمی آید و خود کرده را تدبیر نیست.