فیلم| مرا بمیر…
فیلم| مرا بمیر…
شعر امروز: مرا بمیر | شعر: افشین معشوری| خوانش: فرامرز محمدی پور