دریچه‌ی دوربین: زمستان است
دریچه‌ی دوربین: زمستان است
برف واپسین روزهای دی ماه 98 تهران از نگاه عکاسان خبری.

روز زمستانی تهران