فیلم| گاز سوز کردن رایگان خودروها
فیلم| گاز سوز کردن رایگان خودروها
متقاضیان گازسوز کردن رایگان به سامانه‌ی اعلام شده در فیلم مراجعه کنند.

به گزارش تیترما، قرار است دولت با تمهیداتی خودروهای متقاضی را به رایگان گاز سوز کند.