عکس روز: دوازدهمین حراج تهران
عکس روز: دوازدهمین حراج تهران
دوازدهمین حراج تهران برگزار شد.