جلسه‌ی رسیدگی به پرونده‌ی مدیرمسئول سابق روزنامه آرمان صبح امروز (یکشنبه15 دی ماه) در شعبه‌ی نهم دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی عباسی برگزار شد.

به گزارش تیترما ایسناگزارش داد: پرونده‌ی مدیرمسئول سابق روزنامه آرمان دو شاکی داشت. یک شاکی قالیباف بود که به دلیل درج اظهارات خانم صدر اعظم نوری در این روزنامه و به اتهام درج مطالب کذب از مدیرمسئول سابق این روزنامه شکایت کرده بود که پس از رسیدگی به پرونده، شاکی رضایت داد.

هم‌چنین در جلسه‌ی امروز به شکایت دیگر از مدیرمسئول سابق روزنامه آرمان که شاکی خصوصی و به اتهام “نشر اکاذیب به قصد اضرار به غیر” بود رسیدگی شد، که پس از پایان جلسه‌ی دادگاه، با نظر هیئت منصفه‌ی مطبوعات مدیرمسئول سابق این روزنامه مجرم شناخته شد و مستحق تخفیف دانسته نشد.