در میان بحبوحه‌ی قطع سراسری اینترنت در ایران، نامه‌یی از سوی سازمان فناوری اطلاعات با قید «آنی آنی - بسیار حائز اهمیت» به دستگاه‌های دولتی ارسال شد که بعد از انتشار آن، شائبه ایجاد «لیست سفید» قوت گرفت. در فیلترینگ سفید، فقط لیست سایت‌های مجاز در گیت‌وی نصب‌شده و بقیه سایت‌ها غیرمجاز شمرده می‌شوند.

در میان بحبوحه‌ی قطع سراسری اینترنت در ایران، نامه‌یی از سوی سازمان فناوری اطلاعات با قید «آنی آنی – بسیار حائز اهمیت» به دستگاه‌های دولتی ارسال شد که بعد از انتشار آن، شائبه ایجاد «لیست سفید» قوت گرفت. در فیلترینگ سفید، فقط لیست سایت‌های مجاز در گیت‌وی نصب‌شده و بقیه سایت‌ها غیرمجاز شمرده می‌شوند.

خبرنگار: سارا سبزی / تدوینگر: امید ابراهیمی / گوینده: محمد جلایی