فولاد صفر- پرسپولیس یک گل: مهدی ترابی(پنالتی)

فولاد صفر- پرسپولیس یک

گل: مهدی ترابی(پنالتی)