مدیرعامل پرسپولیس از عدم دخالت در کار مربی آرژانتینی گفت و افزود امور فنی به مربی مربوط است.

 

به گزارش بانانیوز، محمدحسن انصاری فرد در خصوص انتقاد کالدرون از بازیکنان پرسپولیس گفت: ما زیاد نمی توانیم راجع به سرمربی صحبت کنیم، چون ایشان از نزدیک با بازیکنان در ارتباط است و ما مستطیل سبز و بحث های فنی را به او سپردیم.
وی ادامه داد: ما کارهای بیرون از مستطیل سبز را در اختیار داریم از همین رو نمی خواهم دخالتی در امور فنی داشته باشم و در حدود اختیارات من نیست که به این انتقادات واکنشی نشان بدهم، چون خود آقای کالدرون باید پاسخگوی مباحث فنی و بازیکنان باشند.